Infrastructură

Infrastructura de transport – căi de comunicație

Reţeaua de drumuri la nivel local prezintă o configuraţie simplă datorită aşezării în serie a localităţilor ce fac parte dim comuna Cochirleanca. Principala arteră de circulaţie este DJ 220,cu o lungime de 15,6 km pe teritoriul comunei, face legătura localităţii spre vest cu Poşta Câlnău şi DN 2 (E 85) şi spre nord est cu comuna vecină Bălăceanu. Prin comună trece şi calea ferată Buzău Focşani, locuitorii comunei deservindu-se de aceasta prin gara Bobocu, calea ferată asigurând atât transportul de călători și mărfuri între orașele Buzău și Focşani şi mai departe legăturile cu Moldova şi respectiv Bucureşti.

Reţeaua de drumuri

La artera de circulaţie principală DJ 220 se adaugă drumurile săteşti, pentru care se intenţionează sa se realizeze modernizarea. Întrucât pe toate drumurile comunale și săteşti lipsesc trotuarele, rigolele, şanţurile, iar îmbrăcăminţile rutiere sunt degradate, este necesară o reabilitare şi modernizare a acestora, inclusiv modernizarea sistemului rutier prin implementarea de sisteme video şi mijloace de semnalizare luminoase, plăcuţe pentru străzi, toate urmărind să conducă la creşterea nivelului de siguranţă pe drumurile comunei,atât pentru pietoni cât şi pentru şoferi.

Reţeaua feroviară

Circulaţia feroviară este legată de principalul nod de cale ferată al judeţului Buzău, respectiv oraşul Buzău, printr-o linie de cale ferată dublă, electrificată, Buzău – Focṣani. Accesul călătorilor la transportul feroviar se face prin stația Bobocu. Conform normativului P 100/192 calea ferata află în zona seismică ,,B’’cu coeficientul Ks=0,25 si Tc =1,5 s.

Infrastructura de utilităţi

Alimentarea cu energie electrică

Toate localităţile comunei Cochirleanca sunt racordate la Sistemul Energetic Naţional prin linii electrice de medie tensiune de 20 KV de tip aerian, montate pe stâlpi de beton, având traseul atât în interiorul cât şi în afara zonelor construite. Prin intermediul posturilor de transformare aeriene se alimentează reţelele electrice de joasă şi medie tensiune care deservesc toată gama de consumatori din localitate, atât cei casnici cât şi societăţile comerciale. Reţelele dejoasă tensiune sunt de tip aerian, pe stâlpi de beton, dar şi pe stâlpi din lemn şi sunt realizate în sistem clasic cu conductoare din aluminiu independente sau cu conductoare torsadate, pentru prelungirile de reţea sau pentru cele modernizate. Branşamentele sunt realizate preponderant aerian celor vechi în sistem clasic. Branşamentele în cablu subteran deservesc îndeosebi dotările şi sunt amplasate în incintele acestora. Nu există nici o sursă de producere a energiei electrice alternative, deṣi zona are potenţial pentru dezvoltarea investiţiilor de energie verde, în special energie eoliană sau panouri solare.

Telecomunicaţii

În domeniul telecomunicaţiilor în comuna Cochirleanca funcţionează un oficiu poştal cu un număr mare de abonaţi. În domeniul noilor tehnologii în comunicaţii există tendinţe deosebit de favorabile în domeniile:
– Comunicarea în domeniul telefoniei fixe care se realizează prin intermediul companiei ROMTELECOM (majoritatea prin centrale digitale). Rețeaua telefonică este de tip aerian și este montată pe stâlpii liniilor electrice de joasă tensiune;
– Televiziunea prin cablu ale cărei rețele se află montate în paralel cu liniile telefonice, pe stâlpii liniilor electrice de joasă tensiune;
– Comunicarea în domeniul telefoniei mobile GSM (Vodafone, Orange, Cosmote, etc). – Internet prin cablu.

Alimentarea cu apă şi alimentarea cu gaze naturale

În prezent comuna nu dispune de reţea de alimentare cu gaze naturale şi nici de alimentare cu apă în sistem centralizat, în toate satele. Din această cauză principala prioritate pe lista proiectelor o constituie alimentarea cu gaze şi introducerea sistemului centralizat de apă în satul Gara Boboc. O sursa de apă pentru gospodăriile populaţiei o constituie fântânile. Lipsa infrastructurii de utilităţi publice, respectiv a reţelei de alimentare cu apă, a reţelei de canalizare, a staţiei de tratare/epurare şi a reţelei de gaze naturale reprezintă un handicap major din punctul de vedere al dezvoltării comunei şi a condiţiilor de trai pentru locuitori.Din sondajul de opinie efectuat în rândul cetăţenilor comunei se observă că resimt lipsa acestor utilităţi şi solicită racordarea la reţelele centralizate de alimentare a gospodăriilor.

Alimentarea cu apă caldă și căldură

Alimentarea cu apă caldă și căldură a comunei Cochirleanca se realizează local utilizându-se ca surse de încălzire sobe, centrale termice pe lemne, cărbune sau gaze naturale. Obiectivele social – culturale și administrative își asigură căldura și apa caldă tot prin intermediul centralelor termice, sau a sobelor.

Canalizarea

În prezent în comună nu există sistem centralizat de canalizare, evacuarea apelor uzate facându-se de către locuitorii comunei în bazine vidanjabile, latrine sau puțuri absorbante. Aceasta este o mare deficiență din punct de vedere al protecției mediului întrucât apele uzate se infiltrează în pânza freatică producând poluarea acesteia. Prezenţa apelor uzate menajere laolaltă cu cele meteorice reprezintă un factor de risc major pentru sănătatea populaţiei şi conduc la degradarea mediului înconjurator. Se impune rezolvarea cât mai urgentă a acestei probleme, motiv pentru care administrația locală și-a propus în planul de dezvoltare realizarea rețelei de canalizare pe tot teritoriul comunei.

Text preluat din Strategia de dezvoltare locala 2014-2020 – Comuna Cochirleanca

Comments are closed.